ประชาสัมพันธ์
ให้นิสิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2560 กรอกข้อมูลสถานที่ฝึกฯ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน
ให้นิสิตไปรับหมายเรียก
ธนาคารแห่งประเทศไทยรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ด่วน รับสมัครฝึกสหกิจศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2-2560
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560
ขยายเวลายื่นเอกสาร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษานิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
ขอเชิญร่วมงานโครงการเศรษฐทัศน์ ประจำปี 2560
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
ให้นิสิตชั้นปีที่ 2-4 ที่ประสงค์จะใช้โปรแกรม English Discoveries Online ลงชื่อ
โครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2560 ตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน
นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ ที่มีความประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ /สหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืนพจนศิลป์ ปีที่2
ขอเชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการประกวดออกเเบบสื่อโปสเตอร์ในหัวข้อคนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยร่วมใจสวมหมวกนิรภัย
ด่วน!!! ฝึกสหกิจศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภาคเรียนที่ 2-2560
ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี ขอเชิญเข้าร่วมการเเข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษาประจำปี25602560
ประกาศให้นิสิตสาขาบริหารธุรกิจที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0705492 และ สหกิจศึกษา 0705491 ในภาคเรียนที่ 1-2560

หน้าที่ :