ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับตัวแทนจาก Parahyangan Catholic University ประเทศอินโดนีเซีย
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
Major Open House
โครงการ TSU Open House เปิดบ้าน ม.ทักษิณ
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาว “Campus challenge 2017”
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ SPSS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับนักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
โครงการการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
โครงการ Smart for all อัตลักษณ์นักการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เเละการเตรียมความพร้อมwork based learning
คณะกรรมการวารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวารสาร
สาขาวิชาการบัญชีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SPSS สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนหาสถานที่ฝึกงาน
โครงการการสร้างนวัตกรรมในสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการ ECBA สนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา
โครงการประชาสัมพันธ์ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม
โครงการ การใช้ Google Applications ในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่นๆ
โครงการสัมมนาหลังฝึกงานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่สาขาเศรษฐศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
หารือเรื่องแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ

หน้าที่ :