สาขาวิชาภาษาตะวันตก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

...ขอเชิญ...
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2558
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558  กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันพูดในที่ชุมชน (Public Speaking Competition)
  กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ (Crossword Puzzle)
  กิจกรรมที่ 3 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)

ตารางการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

วัน/เดือน/ปี
เวลาแข่งขัน
ประเภทการแข่งขัน
สถานที่แข่งขัน
26/08/58
09.00-12.00
การแข่งขันพูดในที่ชุมชน
(Public Speaking Competition)  
ห้อง 13507
26/08/58
09.00-12.00
การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้ภาษาอังกฤษ
(Crossword Puzzle)
ห้อง 13514 -13515
26/08/58
09.00-12.30
การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling)
ห้อง 13210 -13211