การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2560 เปิดให้บริการวันที่ 18 เมษายน 2560
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 (ฉบับใหม่) และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สืบเนื่องจากข้อบังคับฯ ดังกล่าว จำนวน 6 ฉบับ (ใช้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทรุ่นปีการศึกษา 2557 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2556 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่แนบ
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาเกี่ยวกับการดำเนินการสอบประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ และสอบภาษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปี การศึกษา 2559
สรุปสาระสำคัญของประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 4 ฉบับ (การสอบภาษา, การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ, การทำและสอบวิทยานิพนธ์, การทำและสอบการค้นคว้าอิสระ) ซึ่งออกสืบเนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การสมัครขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมด จากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการ "พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบันและผลงานอื่น ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)" เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียน 744 ชั้น 4 อาคาร 7
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ /ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษา ประจำปีการศึกษา 2559
คำสั่งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา / อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2557 - 2559
กำหนดรายละเอียดในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เพิมเติม) สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาควรรู้ (ประกอบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558)
ขั้นตอนในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์
เอกสารเผยแพร่ "สรุปสาระสำคัญที่นิสิตบัณฑิตศึกษาควรรู้" ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ประกอบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558)
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำ "คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการทำและการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป
ฐานข้อมุลการสืบค้นงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
นิสิตสามารถติดต่อสอบถามบัณฑิตวิทยาลัยได้ 2 หมายเลข โทรศัพท์ 074-317655 , 074-311885-7 ต่อ 7555 โทรสาร 074-317656
รายชื่อวารสารที่ไม่เป็นที่ยอมรับของ สกอ. กรณีนิสิตที่ต้องการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์ !!!
คำแนะนำในการพิมพ์หนังสือขอความอนุเคราะห์พร้อมตัวอย่างประกอบ
ด่วนที่สุด !!! ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบตามระบบใหม่
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทำคู่มือรายการตรวจสอบ (Checklist) ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบวิทยานิพนธ์เบื้องต้น ก่อนส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
Update ! หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
ด่วนที่สุด !!! ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
บัณฑิตวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบัน มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ลงมือปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนการค้นคว้าอิสระ
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตัวอย่างหน้าปกและใบรับรองวิทยานิพนธ์ (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ด่วนที่สุด !!! บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จะต้องส่งเล่มและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาตามกำหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในทุกกรณี
ด่วนที่สุด !!! บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้ใช้คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) นี้ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การส่งหลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดทำวารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยว โดยกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (เมษายน - กันยายน 2555) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ เป็นต้น
รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. และ ISI
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสารวิชาการ" ราย 6 เดือน เน้นบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ โดยกำหนดตีพิมพ์ปี่ละ 2 ฉบับ คือ เดือนตุลาคม - มีนาคม และ เมษายน - กันยายน ของทุกปี
รายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ได้จัดทำวารสาร "บัณฑิตศึกษา" ขึ้น จึงเชิญชวนอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://grad.vru.ac.th/
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ทุนสนันสนุนงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับงานพัฒนาที่ชุมชนเป็นแกนหลัก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อรวบรวมการสืบค้นองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.riclib.nrct.go.th/download511/homepage.htm


  บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพบคณะและหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา - UMDC) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
........................................................................................................
..
  การประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
........................................................................................................
..
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
........................................................................................................
..
  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง SC 1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
........................................................................................................
..

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6 ปี 2017 ในหัวข้อ "ASEAN and Globalization : Convergence, Harmony and Connectivity" วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2559 หัวข้อ "โรงเรียนบันดาลใจ : Creative School" วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5 ในหัวข้อ "Research Driven Globalization" ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ปรจำปี 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559


    ไม่มีข่าวใหม่

Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655