การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา
 
 


 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาที่สนองตอบต่อความต้องการพัฒนากำลังคนของท้องถิ่น โดยมีจุดเริ่มต้นจากการขยายงานออกสู่ภูมิภาคของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งได้กระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสศึกษาต่อ จึงมีการจัดตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลาขึ้น เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2511 ผลจากการพัฒนาของวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ในปี 2517 จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ สงขลา ต่อมาปี 2535 เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคใต้ และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศชื่อว่า "มหาวิทยาลัยทักษิณ" เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2539 
     สำหรับการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี

     ปัจจุบันการบริหารการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655