การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
 
 


 
ปรัชญา ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนาบัณฑิตศึกษา สู่มาตรฐานสากล ปณิธาน พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สร้างองค์ความรู้ เสริมศักยภาพการวิจัย และสานประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมาตรฐานสากลด้านบัณฑิตศึกษา ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิืภาพเพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ พันธกิจ 1) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ 3) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 5) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ค่านิยมร่วม (GS - TSU) G Good Governance ยึดหลักธรรมาภิบาล S Standard มุ่งมั่นมาตรฐาน T Teamwork ทำงานเป็นทีม S Service mind/Smile ยิ้มและมีจิตบริการ U Ultimate Goal ฝันให้ไกลไปให้ถึง วัฒนธรรมองค์กร (รัก ? ร่วม ? เรียนรู้) รัก รู้รักสามัคคีมีใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบ เรียนรู้ เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กร แห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีจริยธรรม มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ สื่อสาร วิจารณ์ และ มีทักษะสากล ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1) กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักของมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล 3) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะหลักและทักษะสากลของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา 4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 5) แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา 6) พัฒนาระบบบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
 
 
 
 Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655