การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจ
 
 


 

???? หน้าที่และภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย

1)กำกับดูแลคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
2)บริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการที่ไม่สังกัดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยตรง
3)สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
4)เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรบัณฑิตศึกษา
5)ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
6)แสวงหาแหล่งทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาและเครือข่ายร่วมพัฒนา

 
 
 
 
 Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655