การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต
 
 


 

   การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้
1. ภาคปกติ
จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้นและภาคเรียนปลาย

2. ภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
   2.1 จัดการเรียนการสอน 3 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย และภาคเรียนฤดูร้อน 
       2.1.1 เรียนวันเสาร์–อาทิตย์ เวลา 08.00–17.00 น.
       2.1.2 เรียนวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 17.00–21.00 น. 
   2.2 จัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน 
       โดยในปีการศึกษาหนึ่งกำหนดให้เรียนเฉพาะภาคเรียนฤดูร้อน (จัดทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ)


มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
2. ระดับปริญญาโท
3. ระดับปริญญาเอก


โดยมีจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 2 เขตพื้นที่ ดังนี้
1. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
2. ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 
 
 
 
 Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655