การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบข้อบังคับ
----------------------------------------------------------------------------
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณ
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2540
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการรับนิสิต
ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ. 2542
ประกาศฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติของนิสิตในการสอบ พ.ศ. 2542
ประกาศฯ เรื่อง ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ พ.ศ. 2542
ประกาศฯ เรื่อง การสอบของนิสิต พ.ศ. 2542
ประกาศฯ เรื่อง การขอกลับเข้ารับราชการของนิสิตระดับบ
ประกาศฯ เรื่อง การขออนุมัติผ่อนผันการชำระเงินค่าลงท
ประกาศฯ เรื่อง การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตา
ประกาศฯ เรื่อง การทำบทย่อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบั
ประกาศฯ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีการเก็บเงินค่าบำรุงแ
ประกาศฯ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การตัดสินผลการสอบประมวลความ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำวิทยานิพนธ์และการสอ
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และกา
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบ
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์เผยแพร่
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็
หน้าที่ 1 [ 2 ] [ 3
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655