การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยสถาบัน
----------------------------------------------------------------------------
โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
1. งานวิจัยเรื่อง "การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือสำคัญในกา
2. งานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำ
3. งานวิจัยเรื่อง "สถานภาพมหาบัณฑิตที่ทำวิทยานิพนธ์แล
4. งานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาร
5. งานวิจัยเรื่อง "ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
6. งานวิจัย เรื่อง "ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหล
7. งานวิจัยเรื่อง "ปัจจัยในการสำเร็จการศึกษาล่าช้า ของ
หน้าที่ 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655