การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อวิทยานิพนธ์
----------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุ
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการอุดมศึกษา
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยา
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาฟิสิกส์
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาไทยคดีศึกษา
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาพื้นที่ศึกษา
หลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการวิจัยและประเมิน
หลักสูตร กศ.ม. เคมี
หลักสูตร บธ.ม. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
หลักสูตร กศ.ด. สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา
หน้าที่ 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655