การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารชุดพัฒนาบัณฑ
----------------------------------------------------------------------------
ลำดับที่ 1 ขั้นตอนการทำและการสอบวิทยานิพนธ์
ลำดับที่ 2 การเตรียมเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ลำดับที่ 3 การพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ลำดับที่ 4 บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ลำดับที่ 5 การรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
เลำดับที่ 6 การเขียนบทความเผยแพร่วิทยานิพนธ์
เลำดับที่ 7 การพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์
หน้าที่ 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655