การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

บทความ/บทวิเคราะห์
การพัฒนาคุณภาพการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
การสื่อสารกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ
วิกฤตคุณภาพบัณฑิตศึกษากับบทบาทมหาวิทยาลัย
เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาล่าช
การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร
ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000