การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่จากวิทยานิพนธ์
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2550
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2551
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2552
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2553
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2554
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2555
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2556
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตที่สำเร็จในปีการศึกษา 2557
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000