การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพบคณะและหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา - UMDC) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
....................................................................................................
 
การประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง SC 1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การนำระบบ iThesis มาใช้ในการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ" ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาจัดโครงการ "พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบันและผลงานอื่น ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)" วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "ทำวิจัยอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ" ในวันศุกร๋์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภาคเหนือของประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "บัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558" วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ณ ห้อง SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
....................................................................................................
 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หลักสูตร กศ.ม.เคมี และหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา ตามโครงการอบรมและสัมมนาในหัวข้อ : เรียนปริญญาโทอย่างไรให้จบอย่างที่ตั้งใจไว้" ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรม "การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามคู่มือและรุแบบของมหาวิทยาลัย ประจำภาคเรียนปลาย วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 16-18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดกระบี่
....................................................................................................
 
การประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
โครงการอบรม " การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามคู่มือและรูปแบบของมหาวิทยาลัย ปีกศ. 2558" ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องเรียน 744 สำนักงานอธิการบดี
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ "ใส่ผ้าไทยไปถวายเทียนพรรษา" วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดเขาแก้ว จังหวัดสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมปาริชาต วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ "จัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ" วันที่ 13 กรกฎาคม 2558
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรม "การทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไป ตามคู่มือและรูปแบบของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557" วันที่ 11 กรกฎาคม 2558
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม "โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ณ Universiti Utara Malaysia (UUM) และ Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย" วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558
....................................................................................................
[หน้าที่ 1] [ 2 ] [ 3

 

-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000