การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561 และการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นให้แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2561
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนา "การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558" ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการถวายเทียนช่วงเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคูเต่า อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบ i-Thesis วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง SC 216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ณ คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการประชุม ทคบร. ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการพบคณะและหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา - UMDC) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง IT สำนักคอมพิวเตอร์
....................................................................................................
 
การประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2) วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (วิทยาเขตพัทลุง) วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง SC 1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุง
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การนำระบบ iThesis มาใช้ในการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ" ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาจัดโครงการ "พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบันและผลงานอื่น ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น "เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)" วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "ทำวิจัยอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จและมีคุณภาพ" ในวันศุกร๋์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา "เรียนรู้ผู้อื่นเพื่อพัฒนาตนเอง" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเครือข่ายสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ภาคเหนือของประเทศไทย วันที่ 28 มีนาคม - 1 เมษายน 2559
....................................................................................................
 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ "บัณฑิตวิทยาลัยพบคณะและหน่วยงานที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558" วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป ณ ห้อง SC1346 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
....................................................................................................
 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่หลักสูตร กศ.ม.เคมี และหลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา ตามโครงการอบรมและสัมมนาในหัวข้อ : เรียนปริญญาโทอย่างไรให้จบอย่างที่ตั้งใจไว้" ในวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559
....................................................................................................
[หน้าที่ 1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4

 

-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000