ประมวลภาพกิจกรรม

:: บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ ห้องเรียนรวม 744 ชั้น 4 อาคาร 7
  ::

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000