ประมวลภาพกิจกรรม

:: บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพการประชุม ทคบร. ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  :: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2561 ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตามนโยบายให้สถาบันสมาชิก ทคบร. ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ชำนิ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นเป็นการประชุม ทคบร. มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน จาก 16 สถาบัน ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมนำสมาชิก ทคบร. นั่งรถรางชมเมืองและศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดประชุม ทคบร. ในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และสร้างความประทับใจแก่สมาชิก ทคบร. เป็นอย่างมาก

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000