ประมวลภาพกิจกรรม

:: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  :: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมถึงมีการเชิญบรรณาธิการวารสารที่อยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยทักษิณ เช่น วารสารศึกษาศาสตร์ วารสารปาริชาต วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ วารสารอินทนิน เป็นต้น มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และสร้างความประทับใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นอย่างมาก

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000