ประมวลภาพกิจกรรม

:: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  :: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัฒสงขลา โดยมีวิทยากรคือ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมภพ อินทสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ 2. ศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้รู้จักการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย หลักเกณฑ์ แนวคิดที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การทำวิจัยให้ประสบความสำเร็จและมีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ และสร้างความประทับใจแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000