ประมวลภาพกิจกรรม

:: บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ณ คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561
  :: บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ซึ่งโครงการประกอบไปด้วย 5 กิจกรรม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆร่วมกัน อันประกอบด้วยกิจกรรม สุขภาพดี (Happy BodY) ผ่อนคลายดี (Happy Relax) น้ำใจดี (Happy Heart) จิตวิญญาณดี (Happy Soul) และสังคมดี (Happy Society) เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเปนการช่วยปลูกฝังค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในส่วนของการรู้รักสามัคคีและนำพาสังคมไทยให้ดีงามยิ่งขึ้นต่อไป ณ คีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2561

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000