ประมวลภาพกิจกรรม

:: บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับระบบ i-Thesis วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง SC 216 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
  :: โดยมีผู้พัฒนาระบบจากบริษัท แฟคเกอร์, คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมบุคลากร, ผู้ดูแลระบบจากสำนักคอมพิวเตอร์ และบุคลากรจากสำนักหอสมุด การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และมีความก้าวหน้าพร้อมประสานงานเพื่อรองรับระบบ i-Thesis ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000