ประมวลภาพกิจกรรม

:: บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2561 และการมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นให้แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2561
  ::

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000