การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

   ::: หน่วยงานภายใน :::
  
    + คณะ/ โครงการจัดตั้ง
     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     - คณะวิทยาศาสตร์
     - คณะศึกษาศาสตร์
     - คณะเทคโนโลยีการเกษตร
     - คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

   + สำนัก/สถาบัน
     -
สำนักคอมพิวเตอร์
       - สำนักหอสมุด
       - สถาบันทักษิณคดีศึกษา
   

::: ลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย :::

 
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655