การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 


กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนธันวาคม 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนตุลาคม 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนกันยายน 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนสิงหาคม 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนมิถุนายน 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนพฤษภาคม 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนเมษายน 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนมีนาคม 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
กิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัยประจำเดือนมกราคม 2552
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655