การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
 
 
สำหรับนิสิตระดับปริญาเอก
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ก)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท
(แผน ข)
 
รายชื่อวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จ
การศึกษาในปีต่างๆ
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์
หัวข้อวิทยานิพนธ์
เอกสารชุดเสริมการทำ
วิทยานิพนธ์
  ตารางสอบวิทยานิพนธ์
 
 
  กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์
  กรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
----------------------------------------------------------------------------
แบบฟอร์มเกี่ยวกับการทำดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แบบคำร้องเกี่ยวกับกับรับรองความจำเป็นในการลาศึกษาต่อ/การกลับเข้าปฏิบัติงานในสังกัดเดิม
แบบคำร้องการสมัครสอบประมวลความรู้
แบบคำร้องการสมัครสอบวัดคุณสมบัติ
แบบคำร้องการสมัครสอบภาษา
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
แบบคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัย
แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบเค้าโครง/ปากเปล่าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์
แบบฟอร์มขออนุญาตขยายเวลาการอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์
แบบคำร้องขอยกเลิกการสอบประมวลความรู้
สัญญาผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบทั้งหมด
แบบคำร้องขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
แบบฟอร์มขออนุญาตขยายเวลาการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาของนิสิตตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (แผน ก)
แบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์
แบบฟอร์มสำหรับส่งตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
-----------------------------------------------------------------------------
Untitled Document
ข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย
  ระะบบ IPAC
  ระะบบ DCMS
  ระะบบ E - BOOK
  ระะบบ E - JOURNAL

 

 

 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655