ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 18 พ.ย.52 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ได้จัดทำวารสาร "บัณฑิตศึกษา" ขึ้น จึงเชิญชวนอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://grad.vru.ac.th/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
    ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ได้จัดทำวารสาร "บัณฑิตศึกษา" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จึงเชิญชวนให้ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร "บัณฑิตศึกษา" โดยสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ http://grad.vru.ac.th/

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655