ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ก.ย.53 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด !!! บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้ใช้คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) นี้ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

   ด่วนที่สุด !!! บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยกำหนดให้ใช้คู่มือการทำวิทยานิพนธ์ (พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)นี้ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ โดยนิสิตสามารถซื้อคู่มือการทำวิทยานิพนธ์ได้ที่งานผลิตตำรา ราคาเล่มละ 160 บาท 

 

คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ !!!

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655