ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ก.ย.53 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด !!! บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จะต้องส่งเล่มและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษาตามกำหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาในทุกกรณี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

    ด่วนที่สุด !!! เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่กระทบกับการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้นปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป จะต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึกษา  ตามกำหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการส่งเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องในทุกกรณี

คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ !!!

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655