ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 7 ต.ค.53 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

   มหาวิทยาลัยทักษิณ จะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งครอบคลุม 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

3. ด้านทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีหลักสูตร กศ.ม. และ กศ.ด. ให้เพิ่มมาตรฐานด้านที่ 6 ด้วย

          6. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้

    รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทั

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655