ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 ก.ค.54 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัย จัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบัน มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ลงมือปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน และสามารถนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

    บัณฑิตวิทยาลัย มีโครงการการจัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบัน มีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ลงมือปฏิบัติการวิจัยร่วมกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเสริมคุณภาพการวิจัยโดยมีที่ปรึกษาเป็นนักวิจัยมืออาชีพร่วมให้คำปรึกษาและนำตลอดกระบวนการทำวิจัย ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

    ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 

คลิ๊กดูรายละเอียดโครงการ !!!

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655