ข่าวการศึกษา
วันที่ประกาศ :: 25 มี.ค.55 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.83
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. และ ISI
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
     นิสิตที่ต้องการขอเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. และ ISI สามารถดูรายชื่อเอกสารตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ. วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655