ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 ก.ย.55 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ด่วนที่สุด !!! ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้บัณฑิตวิทยาลัยตรวจรูปแบบตามระบบใหม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
     บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนระบบการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระโดยให้คณะกรรมการกลางที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งตรวจรูปแบบก่อนที่นิสิตจะเข้ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์แทนการตรวจโดยคณะกรรมการตรวจรูปแบบประจำสาขาวิชา  โดยนิสิตสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655