ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 ส.ค.57 หมดอายุข่าว 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ฐานข้อมุลการสืบค้นงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

  นิสิตที่ต้องการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

1. ระบบบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (RPMS) http://rms.rdi.tsu.ac.th/

2. สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)http://www.nrct.go.th/th/landing/motherday2014.html

3. ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) http://nrpm.nrct.go.th/Default.aspx


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655