ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ย.57 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทำ "คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับการทำและการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1)" เพื่อเป็นแนวทางให้กับนิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อควบคุมคุณภาพและพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน การเป็นที่ปรึกษา และการวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดทำคู่มือเพื่อประมวลข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ รวมถึงขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) สำหรับเป็นแนวทางให้กับนิสิตและผู้เกี่ยวข้องได้ รับทราบและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการทำวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป
1. หน้าปก 2. คำนำ-สารบัญ 3. เนื้อหา

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655