ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 5 ต.ค.58 หมดอายุข่าว 5 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขั้นตอนในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจสอบรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ โดยมีแนวการปฏิบัติดังนี้

ขั้นตอนในการตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ดุษฏีนิพนธ์/การค้

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655