ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 ต.ค.58 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดรายละเอียดในการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (เพิมเติม) สำหรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
เพื่ออำนวยความสะดวกต่อสำนักหอสมุดในการจัดทำฐานข้อมูล Electronic ของงานวิจัย ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน ที่ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป บัณฑิตวิทยาลัยขอกำหนดรายละเอียดการส่งเล่มเพิ่มเติมตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยข้อ 1.2 โดยใน CD นั้นให้นิสิตเพิ่มเติมไฟล์ PDF ของวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ด้วยและต้องเป็นไฟล์รวมทั้งเล่มไม่แยกเป็นบทๆ จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือปฏิบัติตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้ด้วยนะคะ
ประกาศ แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655