ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ /ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษา ประจำปีการศึกษา 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัยออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง 1) ประกาศฯ เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปีการศึกษา 2559 2) ประกาศฯ เรื่อง กำหนดระยะเวลาในการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบภาษา ประจำปีการศึกษา 2559
การสอบวิทยานิพนธ์ฯ การสอบพิเศษ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655