ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการ "พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบันและผลงานอื่น ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" เสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)" เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียน 744 ชั้น 4 อาคาร 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการ "พัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยสถาบันและผลงานอื่น ของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share)" เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องเรียน 744 ชั้น 4 อาคาร 7
สรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดโครงการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655