ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การสมัครขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
เอกสารประกอบการยื่นขอรับทุน 1. เค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 1 เล่ม 2. ใบสมัครขอรับทุน 3. ใบคำขอรับเงินโอนผ่านธ. (แบบฟอร์มให้ down load) 4. สำเนาบัตรปชช. (รับรองสำเนา) 5. สำเนา Book bank (รับรองสำเนา)
1. อ่านรายละเอียดประกาศ !!! 2. ใบสมัครรับขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ 3. ใบคำขอรับเงินโอนผ่านธนาคาร

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655