ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 28 มี.ค.60 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโทรุ่นปีการศึกษา 2557 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2556 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่แนบ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
1. ภาคเรียนปลาย : สำหรับนิสิตภาคปกติ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 2. ภาคเรียนฤดูร้อน : สำหรับนิสิตภาคพิเศษ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 จึงประกาศมาเพื่อทราบและดำเนินการตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655