ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 10 เม.ย.60 หมดอายุข่าว 10 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 (ฉบับใหม่) และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย สืบเนื่องจากข้อบังคับฯ ดังกล่าว จำนวน 6 ฉบับ (ใช้สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้ออกประกาศฯ ใหม่ จำนวน 6 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 (ฉบับใหม่) ดังนี้ 1. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบภาษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 2. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 3. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำและสอบวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 4. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำและสอบการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 5. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559 6. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559
ประกาศฯ ฉบับที่ 1-4 ประกาศฯ ฉบับที่ 5 ประกาศฯ ฉบับที่ 6 ข้อบังคับฯ พ.ศ. 2559 ฉบับใหม่ ลว. 17 ธ.ค. 60

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655