ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ค.60 หมดอายุข่าว 8 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระสำหรับนิสิตที่เริ่มเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
แบบฟอร์มเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระสำหรับนิสิตที่เริ่มเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ฉบับลงวันที่ 17 ธันวาคม 2559) - แบบแจ้งจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่จะให้นิสิตลงทะเบียน - แบบรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ - แบบประเมินผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
แบบแจ้งจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนTSและIS แบบประเมินความก้าวหน้าTHและIS แบบประเมินการสอบปากเปล่าTHและIS

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655