ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 มิ.ย.60 หมดอายุข่าว 2 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้โอนเงินตามรายละเอียดสำเนาBook bank ที่นิสิตให้ไว้เรียบร้อยแล้ว และให้นิสิตที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบทั้งหมด download แบบฟอร์มสัญญาทุน พร้อมจัดส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ด้วย
ประกาศผลการพิจารณาทุน สัญญาผู้ได้รับทุนแบบทั้งหมด

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655