ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 6 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 6 ต.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ, กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ, กำหนดระยะเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติ ปีการศึกษา 2560 จำแนกดังนี้ 1. ประกาศฯ เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนิสิตทุกหลักสูตร/สาขาวิชา และนิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2560 2. ประกาศฯ เรื่อง การสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนิสิต หลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ รุ่นเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 3. ประกาศฯ เรื่อง การสอบประมวลความรู้และการสอบวัดคุณสมบัติสำหรับนิสิตทุกหลักสูตร/สาขาวิชา และนิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นปีการศึกษา 2560 4. ประกาศฯ เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนิสิตหลักสูตร กศ.ม. สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ฯ รุ่นเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560
Thesis+IS ทุกสาขาวิชา Thesis การสอนวิทย์ฯ รุ่นก่อน 60 Compre+QE ทุกสาขาวิชา Compre การสอนวิทย์ รุ่นก่อน 60

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655