ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 ก.ค.60 หมดอายุข่าว 24 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แบบแจ้งจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่จะให้นิสิตลงทะเบียน และแบบรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
แบบแจ้งจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่จะให้นิสิตลงทะเบียน และแบบรายงานผลการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
แบบแจ้งจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียน แบบประเมินความก้าวหน้า ประกาศฯ หลักเกณฑ์ฯ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655