ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 ก.ย.60 หมดอายุข่าว 18 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) ชั้น 4 อาคาร 7 ในวันทำการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ที่เปิดภาคเรียน เวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นิสิตที่ต้องการใช้บริการห้องแหล่งเรียนรู้กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) วันและเวลาให้บริการ เวลา 09.00 - 16.00 น. วันทำการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ที่เปิดภาคเรียน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้นิสิตใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า (มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง) 2. ให้นิสิตใช้เป็นสถานที่ทำงานและพักระหว่างการติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 3. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการใช้บริการห้องแหล่งเรียนรู้กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 074 - 317655 / เว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/grad / เฟสบุ๊ค gs-tsu gs-tsu

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655