ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 6 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 30 ต.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์แบบบางส่วนและแบบทั้งหมดจากงบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ซึ่งขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้โอนเงินตามรายละเอียดสำเนาBook bank ที่นิสิตให้ไว้เรียบร้อยแล้ว และให้นิสิตที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบทั้งหมด download แบบฟอร์มสัญญาทุน พร้อมจัดส่งมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ด้วย
ประกาศผลการพิจารณาทุน สัญญาการรับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์แบบทั้งหมด

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655