ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ประกาศ :: 9 ต.ค.60 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/ngrc2017

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655