ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.60 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การสมัครขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การสมัครขอรับเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก) และการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา งบประมาณแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครและใบคำขอรับเงินผ่านธนาคารได้ตามไฟล์แนบ พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการสมัครดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาบัญชีธนาคาร (Book bank) ที่ต้องการให้ฝ่ายคลังของมหาวิทยาลัยโอนเงินเข้าบัญชี 3. ใบสำคัญรับเงินแบบบางส่วนและแบบทั้งหมด (เขียนเฉพาะที่อยู่ไม่ต้องลงวันที่และลงนาม)
1. ประกาศการสมัครขอรับเงินอุดหนุนฯ 2. ใบสมัครฯพร้อมตัวอย่างการเขียนขอทุนแบบทั้งหมด 3. ใบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร 4. ใบสำคัญรับเงินแบบบางส่วนและแบบทั้งหมด

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655