ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 มี.ค.61 หมดอายุข่าว 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2559
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     
บัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มีมติเห็นชอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังรายละเอียดประกาศดังแนบ
ประกาศผลการพิจารณารางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2559

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 Tel.074-317655